Privacypolicy - Gegevensbeschermingsbeleid


De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor BOWIE MEDICAL BELGIË BV, hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

BOWIE MEDICAL BELGIË BV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Brugstraat 51 met ondernemingsnummer 0877.935.617, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

BOWIE MEDICAL BELGIË BV

Brugstraat 51

2300 Turnhout

info@bowiemedical.be

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 7), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.


2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij mogelijk de volgende persoonsgegevens:

Van klanten:

 1. Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 2. Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers);
 3. Financiële middelen (zoals bezittingen) en solvabiliteit (op basis van openbare gegevens);
 4. Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
 5. Compensaties;
 6. Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties);
 7. Sociale contacten (i.h.k.v. doorverwijzingen);
 8. Gebruik van media en communicatiemiddelen;
 9. Lidmaatschappen (andere dan professionele, politieke of vakbondsmaatschappen);
 10. Overeenkomsten en afspraken met BOWIE MEDICAL BELGIË BV;
 11. Alle andere persoonsgegevens die klanten op rechtmatige wijze aan BOWIE MEDICAL BELGIË BV ter beschikking stellen;

Van prospecten:

 1. Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 2. Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties) ;
 3. Alle andere persoonsgegevens die prospecten op rechtmatige wijze aan BOWIE MEDICAL BELGIË BV ter beschikking stellen;
 4. Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 5. Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers)
 6. Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
 7. Compensaties;
 8. Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden geleverd, zakenrelaties) ;
 9. Overeenkomsten en afspraken met BOWIE MEDICAL BELGIË BV;
 10. Alle andere persoonsgegevens die leveranciers op rechtmatige wijze aan BOWIE MEDICAL BELGIË BV ter beschikking stellen;

Van leveranciers:

 1. Algemene identificatiegegevens (zoals naam, aanhef, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens);
 2. Financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers)
 3. Financiële transacties (zoals bedragen die de persoon die in het bestand is opgenomen, moet betalen en heeft betaald);
 4. Compensaties;
 5. Beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden geleverd, zakenrelaties) ;
 6. Overeenkomsten en afspraken met BOWIE MEDICAL BELGIË BV;
 7. Alle andere persoonsgegevens die leveranciers op rechtmatige wijze aan BOWIE MEDICAL BELGIË BV ter beschikking stellen;


Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt, zoals onder meer van:

 1. personeel;
 2. zelfstandige medewerkers;
 3. bestuurders;
 4. vertegenwoordigers;
 5. klanten;
 6. leveranciers;
 7. prospecten;

dan garandeert u aan BOWIE MEDICAL BELGIË BV dat:

 1. deze persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen van de derde en rechtmatig zijn verstrekt aan BOWIE MEDICAL BELGIË BV;
 2. u BOWIE MEDICAL BELGIË BV persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn;
 3. u deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit beleid.


3. Waarom verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

3.1 Uitvoeren van de overeenkomst

 1. Het correct uitvoeren van de overeenkomst;
 2. Het opstellen van facturen en facturatiegegevens;
 3. Klantenservice: zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen;
 4. Het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren;
 5. Het uitvoeren van kredietcontroles uit te voeren en het onderzoeken, voorkomen en tegengaan van fraude;

3.2 Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming

 1. Het verbeteren van onze dienstverlening;
 2. Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc aan klanten. Hiervoor kan u zich steeds afmelden via de opt-out (uitschrijven) in de e-mail;
 3. Het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten;
 4. Het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering;
 5. Het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren.

3.3 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 1. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.


4. Rechtsgrond van de persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.2 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).De belangen werden onder punt 3.2 verder uiteengezet.

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 3.3 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.


5. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Aan derde partijen verstrekken wij geen persoonsgegevens, tenzij deze partijen contractueel verbonden zijn met BOWIE MEDICAL BELGIË BV of in opdracht of onderaanneming van BOWIE MEDICAL BELGIË BV handelen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dat er sprake is van een adequaatheidsbesluit, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften of in artikel 49, lid 1 GDPR bedoelde doorgiften.

In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.


6. Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.

Aangezien de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.


7.Welke rechten hebt u?

7.1.Recht van inzage, rectificatie of wissing

 1. 7.1.1 Inzage
 2. U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.
 3. 7.1.2 Rectificatie
 4. U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.
 5. 7.1.3 Wissing
 6. U heeft het recht om BOWIE MEDICAL BELGIË BV te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct markting.
 7. BOWIE MEDICAL BELGIË BV verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is. Zo zal BOWIE MEDICAL BELGIË BV uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

7.2.Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

 1. U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 19, lid 1 bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist worden.

7.3.Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 1. U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan BOWIE MEDICAL BELGIË BV op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

7.4.Recht om toestemming in te trekken

 1. U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken.
 2. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet

7.5.Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

 1. Indien u niet akkoord bent met het standpunt van BOWIE MEDICAL BELGIË BV, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7.6.Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

 1. U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking voor het doeleinde van direct marketing. Praktisch gezien kan u dit door in de e-mails de “opt-out” (uitschrijven) aan te duiden, waarna u van ons geen direct marketing e-mails meer ontvangt.
 2. Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR.


8. Cookies

BOWIE MEDICAL BELGIË BV gebruikt ook cookies op de website. Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…). Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in onze cookiepolicy.